Arbejdstilsynets reaktion på redegørelse om psykisk arbejdsmiljø på AAU CPH

Arbejdstilsynets reaktion på redegørelse om psykisk arbejdsmiljø på AAU CPH

Læs om status på sagen om det psykiske arbejdsmiljø blandt VIP-ansatte på AAU CPH.

Lagt online: 08.09.2017

English version below

Arbejdstilsynet har nu sendt deres reaktion i sagen vedr. VIP’ernes psykiske arbejdsmiljø i A.C. Meyers Vænge 15 i København.

Arbejdstilsynets to forskellige reaktioner:

(1) Partshøring af sagsfremstilling forud for påtænkte påbud til Institut for Planlægning, Institut for Arkitektur og Medieteknologi samt Institut for Materialer og Produktion.

I alle tre tilfælde skriver Arbejdstilsynet enslydende:

"Som vi oplyste på besøget, overvejer vi at give virksomheden påbud om:

- At sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres på Institut for Arkitektur og Medieteknologi ikke forringer ansattes sikkerhed og sundhed.

- At sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres på Institut for Planlægning ikke forringer ansattes sikkerhed og sundhed.

- At sikre, at stor arbejdsmængde og tidspres på Institut for Materialer og Produktion ikke forringer ansattes sikkerhed og sundhed."

Arbejdstilsynet har skrevet i alt 14 siders sagsfremstilling for de tre institutter. AAU har mulighed for at påpege og korrigere faktuelle fejl og mangler i sagsfremstillingen, som fx at visse af de påpegede problemer er løst i det forgangne år, siden Arbejdstilsynets tilsynsbesøg på adressen og CRECEA's undersøgelse i februar 2017, og at der er skrevet handlingsplaner på institutterne mhp. at få løst eller reduceret de resterende problemer inden for den nærmeste fremtid.

De tre institutter, TECH- og ENG-fakulteterne og arbejdsmiljøsektionen samarbejder om at skrive partshøringssvaret, som skal indsendes til Arbejdstilsynet inden d. 14. september 2017.

(2) Vejledning i forbedring af arbejdsmiljøproblemer

Til de øvrige fem institutter med VIP-ansatte på A.C. Meyers Vænge 15 giver Arbejdstilsynet vejledning i forbedring af arbejdsmiljøproblemer.

Arbejdstilsynet skriver, at:

 "Nærværende vejledning retter sig især mod følgende institutter:

- Statens Byggeforskningsinstitut (SBI Forskning),
- Institut for Kommunikation,
- Institut for Læring og Filosofi,
- Institut for Kultur og Globale Studier,
- Institut for Kemi og Biovidenskab.

Som vi oplyste på besøget, vil vi gerne vejlede jer om følgende arbejdsmiljøforhold:

- Vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres,

- Forebyggelse af stor arbejdsmængde og tidspres i arbejdet.

En vejledning er ikke en afgørelse, men alene information om arbejdsmiljøreglerne eller anbefalinger til, hvordan et bestemt arbejdsmiljøproblem kan forbedres."

Arbejdstilsynets vejledning kan med fordel drøftes i institutternes respektive arbejdsmiljøudvalg. Nogle elementer i Arbejdstilsynets vejledning er måske allerede en del af det igangværende arbejdsmiljøarbejde, men der kan stadig være inspiration at hente i vejledningen. Med en vejledning udtrykker Arbejdstilsynet, at arbejdsmiljøloven ikke er overtrådt, men at der er grund til opmærksomhed.

Arbejdet med de institutspecifikke handlingsplaner for det psykiske arbejdsmiljø, som blev indledt i foråret 2017, pågår fortsat. Der er indtil nu udarbejdet ambitiøse handlingsplaner for 17 af de 19 institutter. De to sidste institutter udarbejder deres handlingsplaner inden udgangen af oktober 2017. Der vil ske opfølgning på handlingsplanerne via fakulteterne for at sikre, at de nødvendige og relevante, fællesfakultære indsatser bliver identificeret og iværksat.

Ydermere besluttede rektor efter drøftelse med Hovedarbejdsmiljøudvalget (HAMiU), at vi gentager CRECEA's undersøgelse i begyndelsen af 2018 for at etablere det bedst mulige grundlag for at kunne vurdere effekten på det psykiske arbejdsmiljø af de igangsatte tiltag.

Læs AT-høring - Institut for Planlægning.

Læs AT-høring - Institut for Materialer og Produktion.

Læs AT-høring - Institut for Arkitektur og Medieteknologi.

Læs AT-vejledning vedr. SBi, Institut for Kommunikation, Institut for Læring og Filosofi, Institut for Kultur og Globale Studier og Institut for Kemi og Biovidenskab.

Eventuelle spørgsmål rettes til Lars Brodersen, Arbejdsmiljøsektionen.

Med venlig hilsen
Antonino Castrone,
Universitetsdirektør

 

English version:

The Danish Working Environment Authority’s response to the report on the psychological working environment at AAU CPH

The Danish Working Environment Authority (WEA)  has notified AAU that they are considering to issue an improvement notice to three AAU departments and that the other five departments should be attentive of the psychological working environment.

AAU has now received WEA’s response to the required further information about the psychological working environment at A.C.  Meyers Vænge 15 in Copenhagen.

WEA has two different responses:

(1) Consultation process prior to potential improvement notices to the Department of Planning, the Department of Architecture, Design and Media Technology and the Department of Materials and Production. 

For all three departments, WEA states the following:

‘As we informed during our visit, we are considering to issue an improvement notice to the enterprise to:

- ensure that the workload pressure and time pressure at the Department of Architecture, Design and Media Technology do not negatively affect the health and safety of staff.

- ensure that the workload pressure and time pressure at the Department of Planning do not negatively affect the health and safety of staff.

- ensure that the workload pressure and time pressure at the Department of Materials and Production do not negatively affect the health and safety of staff.

WEA has sent a 14-page statement for each of the three departments. AAU now have the opportunity of pointing out any factual errors or omissions in WEA’s statement; this includes the fact that certain problems have been solved in the past year since WEA’s inspection at the address, CRECEA’s assessment as of February 2017 and the action plans prepared by the departments detailing the intent to solve or reduce the problems within the near future.

The three departments, the Technical Faculty of IT and Design, the Faculty of Engineering and Science and AAU’s central section for occupational health and safety will write the consultation response together. This must be submitted to WEA  by 14 September 2017.

(2) Guidelines to improving occupational health and safety problems

To the remaining five departments at A.C. Meyers Vænge 15, WEA has issued a set of guidelines for improving occupational health and safety problems .

WEA states:

 ‘These guidelines are intended for the following departments in particular:

- Danish Building Research Institute (SBi)
- Department of Communication and Psychology
- Department of Learning and Philosophy
- Department of Culture and Global Studies
- Department of Chemistry and Bioscience

As informed during the inspection, we would like to offer guidance on the following health and safety issues:

- Guidelines for managing workload pressure and time pressure,

- Preventative measures to minimise workload pressure and time pressure

A set of guidelines do not constitute a ruling, but simply information on health and safety regulations or recommendations as to how specific health and safety problems may be addressed.’

WEA’s guidelines should be discussed in the occupational health and safety committees of the departments. Some elements of WEA’s guidelines may already have been addressed in the ongoing OHS efforts, but the guidelines may still inspire further action. In issuing these guidelines, the WEA suggests that certain issues require attention, but it is not a violation of the Danish Working Environment Act.

The process of drafting department-specific action plans, which was initiated in the spring of 2017, is still ongoing. However, 17 of the 19 AAU departments have already finalised their ambitious action plans. The two remaining departments are currently working on their action plans and expect to conclude the process by the end of October 2017. The faculties will follow up on the action plans to identify the issues that are common to all their affiliated departments and to ensure that the required and relevant initiatives are implemented.

Furthermore, after a meeting with the Main Occupational Health and Safety Committee, the Rector decided that CRECEA’s assessment will be carried out again in the beginning of 2018 to ensure that we have the best possible basis for assessing the effect of the implemented health and safety initiatives. 

 

For further information, please contact Lars Brodersen at AAU’s Central OHS Section.

Best regards,
Antonino Castrone,
University Director