AAU Fælles Service

Organisationsdiagram for AAU Fælles Service

Organisationsdiagram for AAU Fælles Service

Kort om afdelingerne i AAU Fælles Service

AALBORG UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Aalborg Universitetsbibliotek (AUB) understøtter forskning og undervisning, stiller materiale til rådighed og vejleder i alt fra litteratursøgning til publiseringsstrategi. Endvidere står biblioteket bag forskningsportalen VBN.

AAU IT Services

AAU It Services, Aalborg Universitets it-afdeling,har til opgave at understøtte AAU's forskere, studerende og ansatte med it-support, systemer og services, som skaber de bedste forudsætninger for forskning, uddannelse, formidling og administration.

AAU Kommunikation

AAU Kommunikation er en del af AAU Fælles Service og beskæftiger sig med den interne og eksterne kommunikation på AAU.

Campus service

Campus Service arbejder for gode fysiske rammer for AAU's undervisnings-, forsknings- og serviceaktiviteter. Det sker i samarbejde med universitetets ledelse.

HR-afdelingen

HR-afdelingen varetager personale- og lønpolitik, arbejdsmiljø, personaleadministration, ledelsesrådgivning i HR-sager samt sekretariatsfunktioner for udvalg og arbejdsgrupper på HR-området.

Rektorsekretariatet

Rektorsekretariatet har til opgave at servicere den øverste ledelse på Aalborg Universitet, dvs. AAU’s bestyrelse, rektorat, universitetsdirektør og direktion.

STUDIEservice

Studieservice understøtter AAU's arbejde som en velfungerende uddannelsesinstitution og servicerer ansøgere, studerende, dimittender og hjælper med at løse administrative planlægnings- og ledelsesopgaver.

ØKONOMIAFDELINGEN

Økonomiafdelingen arbejder for at sikre en korrekt og hensigtsmæssig håndtering af økonomien på AAU samt at tilvejebringe væsentlige informationer om universitetets ressourcer, aktiviteter og resultater.

Fælles Service CPH

Fælles Service CPH varetager en lang række funktioner på AAU´s campus i København, herunder campusledelse, drift og udvikling, studievejledning, IT-service, bygningsservice, konferencer og events, kommunikation og innovation.
  

Administrative støtteenheder

AAU Forskningsstøtte

AAU Forskningsstøtte hjælper forskerne på AAU med fx projektansøgninger, finansieringsmuligheder og kontrakter og har som formål at styrke universitetets position som en førsteklasses forskningsinstitution. AAU Forskningsstøtte består af:

AAU Innovation

AAU Innovation arbejder med at styrke forholdet mellem AAU og samfundet og bidrager til universitetets bestræbelser om at blive en integreret, anerkendt og innovativ medspiller i det globale videnssamfund.