Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Om Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD)

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg er nedsat af direktionen på AAU med det formål at varetage AAU’s samlede interesser for universitetets digitalisering. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg prioriterer således alle fælles ressourcer og økonomiske midler for it-området på vegne af hele AAU. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg sikrer den langsigtede strategiske digitalisering af AAU ud fra et helhedsperspektiv. Udvalget tager afsæt i AAU’s strategi, Viden for verden, samt indsatser og initiativer, der etableres med henblik på realisering af strategien.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg arbejder proaktivt for at understøtte forskning og uddannelse som universitetets kerneforretning, og har i denne forbindelse særligt fokus på teknologiunderstøttet forskning, innovation og PBL. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for, at AAU får størst muligt udbytte af it-services.

Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

 • Har ansvar for at udarbejde digitaliseringsstrategien for AAU og sikre realiseringen af denne.
 • Vurderer og prioriterer kontinuerligt sammensætningen af den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter på baggrund af fastlagte kriterier med henblik på realisering af porteføljen ud fra et langsigtet strategisk helhedsperspektiv.
 • Fastlægger kriterier for prioritering af den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter.
 • Har ansvar for at sikre de nødvendige rammer for realisering af projektporteføljen.
 • Uddelegerer bemyndigelse til projektstyregrupper gennem fastsættelse af digitaliseringsprojekters rammer og tolerancer for omfang, tid, ressourcer, kvalitet, risiko og udbytte.
 • Revurderer løbende universitetets samlede portefølje af it-services med henblik på bedst mulig understøttelse af den vedtagne digitaliseringsstrategi.

Møder 2018

torsdag 8.februar 2018

tirsdag 3.april 2018

torsdag 7.juni 2018

TirSDAG 3.JUlI 2018 (Ekstra)

 • Dagsorden
 • Referat

tirsdag 4.september 2018

 • Dagsorden
 • Referat

tirsdag 6.november 2018

 • Dagsorden
 • Referat

torsdag 20.december 2018

 • Dagsorden
 • Referat

Medlemmer af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Medlemmer:

 • Henrik Pedersen (fmd.)
 • Henrik Halkier
 • Dorte Stigaard
 • Søren Kristiansen
 • Jakob Stoustrup
 • Flemming Koch
 • Morten Winterberg
 • Lone Vestergaard 

Sekretariat:

 • Per Hejgaard
 • Lars Lohmann
 • Thomas Krumbak
 • Niels Dahl Thellufsen (referent).

Beslutninger i Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

 • +

  08-02-2018

  Anvendelse af principper for IT og digitalisering

  DISKUSSION

  TK orienterede om ”principper for IT og digitalisering”, som er vigtige, da de vil støtte ift. beslutninger og udmøntning i forbindelse med de nye projekter, der er på vej. Der er kommet nye principper i tillæg til de gamle, som er vedtaget af IT bestyrelsen i 2012. De samlede principper skal anvendes ved overordnede beslutninger i konkrete projekter. Digitaliseringspartnere kan være med til at brede dem ud på AAU. Der var en drøftelse af principperne, hvoraf de første 8 er nye, mens de sidste seks er de oprindelige. Det blev bemærket, at de nye principper er tidssvarende og passer godt sammen med den nye digitaliseringsstrategi. MW påpegede at ledelsesgrundlag og de administrative principper også er vigtige at få meldt ud.

  KONKLUSIONER

  DSD tog principperne til efterretning, så de kan være retningsgivende for kommende digitalisering.

 • +

  06-06-2017

  Tilbagemelding fra direktionens møde den 11. maj, angående indstilling til finansiering af digitalisering på AAU (Digitaliseringspulje, 2017, Direktion)

  Konklusioner

  Ud fra det udsendte materiale gav FK en tilbagemelding fra direktionens møde den 11. maj, angående finansiering af digitalisering på AAU. Bemærkede herunder at E-Science skal op igen på et senere tidspunkt og at RES bliver opprioriteret.
  Vedr. projekterne vedr. HR, Alumne og STADS bemærkede FK, at der er tale om bedste bud.
  Direktionens bevilling betyder et plus på 15 mio. i 2017 og knap 25 mio. i 2018. Det betyder et total på 42 mio. i 2017 og 33 mio. i 2018. Der var enighed om at direktionens store bevillinger er en tillidserklæring til DSD.

  Læs mere i Dagsorden og Referat

 • +

  19-04-2017

  Anmodning til DSD om tilførsel af midler til digitaliseringspuljen (Digitaliseringspulje, 2017, DSD, Direktion)

  Diskussion

  En række projekter har anmodet om ekstrabevillinger for at gennemføre tiltag, der opjusterer scope/omfang. DSD foreslås at indstille til direktionen at der tildeles yderligere midler til digitaliseringspuljen. ITS har motiveret en prioritering med udgangspunkt i beslutningskriterier aftalt i daværende ISR og business cases for de enkelt anmodning opdelt i kategorierne ”I gang” / ”Urgent” / ”2. halvår”.

  Konklusioner

  FK lagde op til en principiel diskussion, om DSD skal søge direktionen om flere midler. TK orienterede om de ønskede midler. Gjorde opmærksom på, at listen vil være dynamisk. Der var en drøftelse af hvordan man er nået frem til prioriteringen. Det arbejdes der videre med. Vedr. de søgte midler findes nogle af dem allerede i budgetterne. MW vil godt arbejde dette igennem. Der blev spurgt ind til det faste beløb på 7 mio. kr. Der kunne med fordel også sættes fokus på de nøglemedarbejdere, der mangler. Det aftaltes, at det kommer ud til en kommentering i en mere kvalificeret udgave, hvor det er klarere på en prioritering, der kommer mere med om gevinster – også de kvalitative og behovet for flere midler flades ud.

  Handlingspunkter

  ITS udarbejder og udsender en kvalificeret udgave til kommentering. (FK)
  Økonomien arbejdes igennem (MW)

  ................................................

  Læs mere i Dagsorden og Referat

Kontakt Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Har du spørgsmål til udvalget, er du velkommen til at kontakte:

Specialkonsulent Niels Dahl Thellufsen
Rektorsekretariatet 
E-mail: ndt@adm.aau.dk 
Tlf: 9940 9485