Arbejdsmiljø på campus København: Supplerende oplysninger til Arbejdstilsynet

Supplerende oplysninger til Arbejdstilsynet efter tilsynets tilbagemelding på CRECEA's redegørelse: Den 20. april 2017 indsendte AAU CRECEA's redegørelse om det psykiske arbejdsmiljø for VIP på A.C. Meyers Vænge 15 til Arbejdstilsynet som følge af Arbejdstilsynets undersøgelsespåbud.

Lagt online: 10.07.2017

English version below

Arbejdstilsynet svarede d. 3. maj 2017, at de finder redegørelsen mangelfuld, og at de på den baggrund ikke kan betragte påbuddet om undersøgelsen som efterkommet. Arbejdstilsynet begrunder dette med, at redegørelsens resultater ikke gør det muligt for Arbejdstilsynet at vurdere, om der foreligger en overtrædelse af arbejdsmiljøloven vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, at dette blandt andet skyldes manglende præcisering af forskellige områder, og at redegørelsen beskriver forekomsten af risikofaktorerne i for overordnede termer. Arbejdstilsynet gav AAU frist til den 1. august 2017 for at indsende supplerende oplysninger.

CRECEA har i maj og juni i samarbejde med AAU's arbejdsmiljøsektion (AMS) udarbejdet de supplerende oplysninger på grundlag af det eksisterende datamateriale fra CRECEA's undersøgelse i februar 2017. De supplerende oplysninger redegør for hvert af de otte involverede institutter for de forhold, som Arbejdstilsynet ønsker præciseret.

AAU indsendte de supplerende oplysninger til Arbejdstilsynet pr. 7. juli 2017. Af overskuelighedshensyn er de supplerende oplysninger indsat som bilag til den pr. 20. april 2017 fremsendte redegørelse. Dokumentet består derfor af både redegørelse og de supplerende oplysninger. Bilag 1 indeholder de efterspurgte supplerende oplysninger, og alle siderne 13-39 i dokumentet er nyt i forhold til den tidligere fremsendte redegørelse.

Uanset Arbejdstilsynets tilbagemelding pr. 3. maj arbejder vi videre med vores handlingsplaner for det psykiske arbejdsmiljø, både den generelle for hele AAU og de institutspecifikke, fordi der er behov for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Hvad der eventuelt måtte skulle ske, når Arbejdstilsynet har taget stilling i sagen på baggrund af redegørelse og de supplerende oplysninger, tager vi stilling til på det tidspunkt.

Med venlig hilsen
Antonino Castrone,
Universitetsdirektør

Læs brevet fra Arbejdstilsynet

Læs redegørelsen samt de supplerende oplysninger


-----English version-----

Additional information sent to the Danish Working Environment Authority following their response to CRECEA’s report

On 20 April 2017, Aalborg University submitted CRECEA’s report on the psychological working environment of academic staff at A.C. Meyers Vænge 15 to the Danish Working Environment Authority (WEA); this report was prepared in response to the consultancy notice issued by WEA.

On 3 May 2017, WEA submitted a response to this report; WEA found that the report was deficient and considered AAU to have failed to comply with the consultancy notice. WEA found that the results of the report rendered it impossible for them to assess whether the Danish Working Environment Act had been breached on the grounds that various areas lacked clarification and that the report only described the prevalence of risk factors in general terms. WEA set a new deadline, and AAU was required to submit the required additional information no later than 1 August 2017.

During the months of May and June, CRECEA and AAU’s central section for occupational health and safety prepared the additional information on the basis of the existing data material from CRECEA’s assessment from February 2017. The additional information provides an account of the issues of each of the eight departments that WEA required to be further explained.

On 7 July 2017, AAU submitted the additional information to WEA. An English version of the additional information will be made available on our intranet AAU Inside in August. The additional information is included as an appendix to CRECEA’s report of 20 April 2017. Thus, appendix 1 includes the required additional information; the new report also includes appendix 2, the AAU Staff Wellbeing Barometer 2017 for the Copenhagen Campus, and appendix 3, teaching obligations and planning during the spring semester of 2017 covering the eight departments located at A.C. Meyers Vænge 15.

We believe that the psychological working environment must be improved, and we will continue developing our action plan for the psychological working environment, both in general terms for the entire University and specifically for the affected departments, regardless of the response we received from WEA on 3 May. When WEA has made a decision on the basis of the report and the additional information, we will consider what the next steps will be.

Best regards,
Antonino Castrone,
University Director