Handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø på Campus København

Handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø på Campus København

Universitetsdirektør Antonino Castrone redegør for arbejdet med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø blandt VIP på A.C. Meyers Vænge 15.

Lagt online: 17.05.2017

English version below

Som aftalt på rektors medarbejdermøde d. 26. april har medarbejdere på Campus København fået tilsendt den generelle handlingsplan for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø efter Arbejdstilsynets undersøgelsespåbud vedr. VIP på A.C. Meyers Vænge 15 og CRECEA’s undersøgelse og redegørelse.

Handlingsplanen, som kan læses her, beskriver den overordnede plan for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø ved alle institutter på AAU.

Processen for tilblivelse af handlingsplanen

a. CRECEA foretog som ekstern, certificeret arbejdsmiljørådgiver en undersøgelse af VIP’ernes psykiske arbejdsmiljø på A.C. Meyers Vænge 15. 

b. Styregruppen, som fulgte CRECEA's arbejde, udarbejdede udkast til handlingsplan på baggrund af CRECEA's undersøgelse og redegørelse. 

c. HSU og HAMiU drøftede og konkretiserede handlingsplanen på et fælles møde d. 24. april 2017.

Handlingsplanen er dynamisk og udvikler sig i takt med, at vi bliver klogere på sagen, bl.a. efter HAMiU’s drøftelse heraf d. 23. maj (ordinært HAMiU-møde). Den overordnede handlingsplan udvikler sig, efterhånden som institutterne udarbejder deres lokale handlingsplaner, og der bliver høstet resultater og erfaringer.

Næste skridt vedr. handlingsplanen foretages i institutternes AMiU

Alle institutters arbejdsmiljøudvalg (AMiU) udarbejder handlingsplaner for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på det enkelte institut.

1. Alle institutters AMiU skal indledningsvis forholde sig til alle fokusområder/indsatsområder i den overordnede plan mht. relevans for det pågældende institut. Som udgangspunkt er alle fokusområder i den overordnede handlingsplan relevant for alle institutter. 
2. Alle institutters AMiU udarbejder handlingsplaner for arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på det enkelte institut for de fokusområder, som arbejdsmiljøudvalget identificerer.
3. Instituthandlingsplanerne skal indeholde de samme seks overskrifter pr. handlingsplan som i vedhæftede dokument (indsatsområde, mål/succeskriterium, handling/aktivitet, ansvarlig, tidsplan og opfølgning/evaluering).
4. Handlingsplanerne indtastes i APV-handlingsplanmodulet.
5. Tidsfrist for instituthandlingsplanerne: 9. juni 2017.

Instituthandlingsplanerne skal ikke godkendes centralt, men HAMiU og Arbejdsmiljøsektionen (AMS) ønsker at følge med for hele AAU og måske forholde sig til det generelle billede af arbejdet.

Handlingsplanen er ikke kun for VIP

Den overordnede handlingsplan beskriver især fokusområder for VIP’ernes psykiske arbejdsmiljø. Det skyldes, at påbuddet fra Arbejdstilsynet kun angår VIP-gruppen. Vi er derfor nødt til at lægge særlig vægt herpå. Men det skal ikke nødvendigvis forhindre inddragelse af relationerne til TAP samt TAP’ernes psykiske arbejdsmiljø i det omfang, instituttets arbejdsmiljøudvalg finder det hensigtsmæssigt.

Arbejdstilsynets tilbagemelding på CRECEA's redegørelse

Den 20. april 2017 indsendte AAU CRECEA's redegørelse om det psykiske arbejdsmiljø for VIP på A.C. Meyers Vænge 15 til Arbejdstilsynet som følge af Arbejdstilsynets undersøgelsespåbud.

Arbejdstilsynet har svaret, at de finder redegørelsen mangelfuld, og at de på den baggrund ikke kan betragte påbuddet om undersøgelsen som efterkommet. Arbejdstilsynet begrunder dette med, at redegørelsens resultater ikke gør det muligt for Arbejdstilsynet at vurdere, om der foreligger en overtrædelse af arbejdsmiljøloven vedrørende det psykiske arbejdsmiljø, at dette blandt andet skyldes manglende præcisering af forskellige områder, og at redegørelsen beskriver forekomsten af risikofaktorerne i for overordnede termer. Arbejdstilsynet har givet AAU frist til den 1. august 2017 for at indsende supplerende oplysninger.

Vi er i øjeblikket i gang med at afklare med CRECEA, hvordan vi efterkommer Arbejdstilsynets krav om de supplerende oplysninger.

Uanset Arbejdstilsynets tilbagemelding arbejder vi videre med vores handlingsplan for det psykiske arbejdsmiljø, fordi der er behov for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Hvad der eventuelt måtte ske efter d. 1. august 2017, når Arbejdstilsynet har fået de supplerende oplysninger, tager vi stilling til på det tidspunkt.

Med venlig hilsen
Antonino Castrone,
Universitetsdirektør

English vesion: 

Action plan towards the improvement of the psychological working environment at AAU Copenhagen

University Director Antonino Castrone provides information on AAU’s ongoing process towards the improvement of the psychological working environment of academic staff at A.C. Meyers Vænge 15.

Staff members based at AAU Copenhagen have received a copy of the overall action plan towards the improvement of the psychological working environment following the consultancy notice issued by the Danish Working Environment Authority and CRECEA’s assessment and report.

The action plan, which is available via this link, provides a description of the overall plan towards improving the psychological working environment in all AAU departments.

Action plan process

a. The external health and safety consultancy firm, CRECEA, has performed an assessment of the psychological working environment of academic staff members at A.C. Meyers Vænge 15.
b. The steering group appointed to handle this case has prepared a proposed action plan based on CRECEA’s assessment and report.
c. On 24 April, the Main Joint Consultation Committee (HSU) and the Main Occupational Health and Safety Committee (HAMiU) discussed in detail and approved the action plan.

The action plan is dynamic, and we will continue to develop the action plan as we learn more; thus, the action plan was updated following HAMiU’s discussion of the plan (during its ordinary meeting held on 23 May). The overall action plan will continue to develop as the departments prepare their own action plans and new results and experiences are gathered.

The next steps of the process in local OHS committees

The occupational health and safety committees of all departments will prepare their own action plans on how the psychological working environment of each department will be addressed.

1. First of all, the OHS committees of all departments must address all focus areas/initiatives of the plan in terms of their relevance to the department in question. As a general rule, all focus areas of the action plan are relevant to all departments. 
2. Furthermore, each OHS committee should identify the focus areas of particular importance to their department and prepare a department-specific action plan.
3. The departments’ action plans must include the six headlines used in the attached document (focus area, goals/success criteria, action/activity, responsible, time schedule and follow-up/evaluation).
4. The action plans must be entered into the workplace assessment action plan module.
5. Deadline for the submission of department action plans: 9 June 2017.

The department action plans are not subject to central approval; however, HAMiU and the Central OHS Section wish to follow the process of the entire organisation and may address the overall process.

The action plan does not only address academic staff

The focus areas of the action plan in particular address the psychological working environment of academic staff. Since the consultancy notice issued by the Danish Working Environment Authority only concerned the working environment of academic staff members, we have to focus in particular on this staff group.  However, if local OHS committees find it relevant to include the relationship to technical/administrative staff and the psychological working environment of technical/administrative staff, this may also be included in the action plan.

The Danish Working Environment Authority’s response to CRECEA’s report

On 20 April 2017, AAU submitted CRECEA’s report on the psychological working environment of academic staff at A.C. Meyers Vænge 15 to the Danish Working Environment Authority (WEA); this report was prepared in response to the consultancy notice issued by WEA.

In response to this report, WEA has found that the report is deficient; thus, WEA considers AAU to have failed to comply with the consultancy notice. WEA has found that the results of the report render it impossible for them to assess whether the psychological working environment is in breach of the Danish Working Environment Act on the grounds that various areas lack clarification and that the report only describes the prevalence of risk factors in general terms. WEA has set a new deadline, and AAU must submit the required additional information no later than 1 August 2017.

In cooperation with CRECEA, we are now in the process of identifying how we may comply with WEA’s requirement.

Since we believe that the psychological working environment needs to be improved, we still aim to continue developing our action plan for the psychological working environment regardless of the response from WEA. After 1 August 2017, when WEA has received the additional information, we will begin to consider what will happen next.

Kind regards,
Antonino Castrone,
University Director