Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Om Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD)

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg er nedsat af direktionen på AAU med det formål at varetage AAU’s samlede interesser for universitetets digitalisering. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg prioriterer således alle fælles ressourcer og økonomiske midler for it-området på vegne af hele AAU. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg sikrer den langsigtede strategiske digitalisering af AAU ud fra et helhedsperspektiv. Udvalget tager afsæt i AAU’s strategi, Viden for verden, samt indsatser og initiativer, der etableres med henblik på realisering af strategien.

Det Strategiske Digitaliseringsudvalg arbejder proaktivt for at understøtte forskning og uddannelse som universitetets kerneforretning, og har i denne forbindelse særligt fokus på teknologiunderstøttet forskning, innovation og PBL. Det Strategiske Digitaliseringsudvalg har ansvar for, at AAU får størst muligt udbytte af it-services.

Udvalgets opgaver omfatter bl.a.:

 • Har ansvar for at udarbejde digitaliseringsstrategien for AAU og sikre realiseringen af denne.
 • Vurderer og prioriterer kontinuerligt sammensætningen af den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter på baggrund af fastlagte kriterier med henblik på realisering af porteføljen ud fra et langsigtet strategisk helhedsperspektiv.
 • Fastlægger kriterier for prioritering af den samlede portefølje af digitaliseringsprojekter.
 • Har ansvar for at sikre de nødvendige rammer for realisering af projektporteføljen.
 • Uddelegerer bemyndigelse til projektstyregrupper gennem fastsættelse af digitaliseringsprojekters rammer og tolerancer for omfang, tid, ressourcer, kvalitet, risiko og udbytte.
 • Revurderer løbende universitetets samlede portefølje af it-services med henblik på bedst mulig understøttelse af den vedtagne digitaliseringsstrategi.

Møder 2018

torsdag 8.februar 2018

tirsdag 3.april 2018

torsdag 7.juni 2018

tirsdag 4.september 2018

 • Dagsorden
 • Referat

tirsdag 6.november 2018

 • Dagsorden
 • Referat

torsdag 20.december 2018

 • Dagsorden
 • Referat

Medlemmer af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Medlemmer:

 • Henrik Pedersen (fmd.)
 • Henrik Halkier
 • Dorte Stigaard
 • Søren Kristiansen
 • Jakob Stoustrup
 • Flemming Koch
 • Morten Winterberg
 • Lone Vestergaard 

Sekretariat:

 • Per Hejgaard
 • Lars Lohmann
 • Thomas Krumbak
 • Niels Dahl Thellufsen (referent).

Beslutninger i Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

 • +

  2018-06-07

  Revideret kommissorium for Det strategiske digitaliseringsudvalg.

  diskussion

  Fra Rektorsekretariatet er der udsendt kommissorier for de respektive råd og udvalg med foreslåede tilretninger jf. direktionsmødebeslutning af den 14. september 2017. Nu forelægges det let tilrettede DSD kommissorium til godkendelse. Derefter returneres det til Rektorsekretariatet, som vil sørge for en samlet forelæggelse af alle kommissorierne for direktionen til endelig godkendelse.

  DSD havde ingen bemærkninger til udkastet. 


  Konklusion

  DSD godkendte det tilrettede kommissorium, som dermed returneres til direktionen.

 • +

  2018-06-07

  Indstilling vedr. igangsættelse af et to-delt projekt vedr. kompetenceudviklingsaktiviteter (Plan2Learn).

  Diskussion

  HH gav en kort indledning vedr. Plan2Learn. Formålet med projektet er: 1) Eksekvering af direktionens beslutning ved indkøb og implementering af Plan2Learn grundpakken. Første del vil sikre en hurtig digital understøttelse af umiddelbare behov og manuelle processer med effekterne effektivisering, bedre service og brugeroplevelse og et centralt system til håndtering af kompetenceudvikling. Derudover erfaringsopbygning som kan bruges i den efterfølgende anden del. 2) Igangsætning af foranalyse af området og muligheder for yderlig ibrugtagning af systemmæssige tilkøbsmoduler i Plan2Learn samt afklaring af organisatoriske, tekniske og økonomiske gevinster og konsekvenser herved. DSD drøftede mulighederne for at udnytte ibrugtagning af systemmæssige tilkøbsmoduler i Plan2Learn.

   

  konklusion

  DSD besluttede at sige ja til det første punkt vedr. ibrugtagning af Plan2Learns grundpakke. Vedr. det andet punkt om tilkøbsmoduler besluttede DSD at vente med det til et senere tidspunkt. DSD anviser, at hvis der på et senere tidspunkt vælges og indføres andet systemsuite for hele AAU, som bl.a. indeholder funktionalitet svarende til nærværende modul, skal indhold og anvendelse af nærværende modul konverteres ind i et sådan nyt system for hele AAU. 

   

 • +

  2018-06-07

  Indstilling vedr. StatHR

  diskussion

  LL orienterede om StatHR, som består af 2 dele: a) Implementering af nyt fælles HR system fra Moderniseringsstyrelsen og b) Udfasning af Scanpas og tilretning af snitflader på de systemer, der normalt anvender data fra Scanpas. Der er tale om 2 forskellige projekter, som dog er forbundet ift. datamodeller, tidsplaner og har afhængigheder ift. evt. dobbeltarbejde medvedligeholdelse af data i overgangsperioden. Det blev anbefalet at vælge model 2, hvor projektet splittes op. DSD præciserede, at man arbejder strategisk og derfor ikke træffer beslutninger omkring modeller for konkret gennemførelse af projekter.


  konklusion 

  DSD bad den administrative ledergruppe via DSD repræsentanten MW afklare anbefalingen fra projektet. MW havde en række bemærkninger til proces, testforløb, relation i forhold til IDM projekt og finansieringssiden. Vedr. StatHR blev det besluttet, at DSD skal finansiere både udfasning af Scanpas og StatHR 
   

  HANDLINGSPUNKTER

  Beslutning vedr. StatHR tages med ind under DSD-puljen igen og puljens aktiviteter og frium genberegnes.(LL) 

 • +

  2018-06-07

  AAU digitaliseringsstrategi: forslag om anvendelse af resterende midler fra 2018 samt indstilling af administrative projekter.

  diskussion 

  PH gav en generel status på digitaliseringsstrategiens udmøntning. Udmøntningsgrupperne skulle oprindeligt komme med projekter for 2018 og 2019. Der er kun det adm. spor, som er kommet med et katalog. Det skyldes, at planen var for optimistisk, sporene er meget forskellige og der har været mangel på ressourcer. Der er dog projekter under de andre spor, men de er ikke kommet til samme punkt. Medlemmerne af DSD fandt det naturligt, at adm. sporet var kommet længst, men også at der ikke havde været en klar plan for processen. 

  Vedr. den økonomiske opfølgning på DSD digitaliseringspulje for 2018, har det som nævnt vist, at der pt. er et økonomisk råderum på ca. 5 mio. kr. Det blev i den forbindelse drøftet, hvilke behov der pt. er ved de øvrige spor: De øvrige 4 sporansvarlige DSD medlemmer udmeldte følgende behov: SK: 600.000, HH: 250.000, DS: 150.000 og JS: 900.000 kr. 

  Vedr. det administrative spor var MW ikke enig i alle de projekter, som var fremsendt af digitaliseringspartneren. Derfor sendes enkelte projekter retur til forslagsstillerne. Der opstod en drøftelse som gjorde det klart for udvalget, at udvalget må søge en mere præcis afklaring af hvilke opgaver og ansvar, der er fordelt på aktørerne i og omkring DSD. De 11 adm. projekter blev gennemgået. 


  konklusion

  Der blev i DSD nikket til at anvende de nævnte beløb – primært til foranalyser, så vi kan være klar til at anvende midler i 2019. (Jf. pkt. 6 om Kompetenceudviklingsaktiviteter gives de kr. 250.000 imidlertid ikke i første omgang til HH, men det tages evt. op igen på et senere tidspunkt). DSD tilsluttede sig i øvrigt hele indstillingen, der også indeholdt 400.000 kr. til administration (til STADS og INT) og 2.500.000 kr. til organisatoriske ressourcer til at indgå i udmøntningsgrupperne samt indsatser vedr. gevinstrealisering og organizational change management. 

  Der var i DSD enighed om, at den administrative ledergruppe bør drøfte snitflader til DSD i forhold til strategi og drift. Konklusionen var at DSD prioriterede 8 projekter, mens de 3 fra HR ikke prioriteres. ITS, der servicerer DSD, opdaterer porteføljeoversigten over kørende og kommende projekter – bl.a. med fokus på økonomi. Hvis nærværende prioriteringer fra det administrative område udgør et omfang, hvor digitaliseringspuljen er udfordret i forhold til kommende forventede projektbehov fra kerneforretningen orienteres formanden, der i nødvendigt omfang inddrager DSD til yderligere drøftelser. 

  Det blev aftalt, at der fremadrettet skal sikres en bedre forberedelse mellem de sporansvarlige og deres respektive digitaliseringspartnere.
   

  HANDLINGSPUNKTER

  Vedr. nyt regnskabs- og indkøbssystem drøfter MW og FK en udmelding før referat udsendes  (MW og FK)

 • +

  2018-06-07

  Samarbejde om Claaudia.

  diskussion

  SDU og AAU har holdt møde om et evt. samarbejde. AAU satser på Claaudia, hvilket ligner den løsning, som SDU også satser på parallelt med brug af HPCen Abacus. Derfor er det oplagt med vidensdeling og evt. lån af kapacitet i form af digital swing space.  Konklusion

  Først skal der dog indgås en aftale med SDU.

   

  HANDLINGSPUNKTER

  Vedr. Samarbejde med SDU om Claaudia skal en aftale forbi DSD og derefter rektor før underskrift. (HP)

 • +

  2018-04-03

  AAU digitaliseringsstrategi - status samt indstilling vedr. økonomi og budget 2019.

  diskussion

  FK foreslog, at PH tilbydes funktionen som projektleder ift. digitaliseringsstrategien. Dette var der opbakning til. Derefter var der gennemgang ved de sporansvarlige ud fra deres præsentationer. 

  Den efterfølgende dialog gik primært på følgende: Ledelsen skal forstå vigtigheden af digitalisering – og skal have fælles mindset. FK kom med forslag om et hold af forandringsagenter på AAU. SK fandt, at deres projekt vedr. Eksponering af vidensamarbejde bør afvente DS og deres afklarende proces. FK pegede på Alumneprojektet, der er en form for CRM system. Dette skal derfor også koordineres med DS. HP pegede på Digital HUB og CLAAUDIA, som ligeledes er projekter, som skal koordineres med DS/AAU Innovation. Endeligt pegede HP også på, at DS bør få adgang til Adm forsk pro.


  konklusion

  Som konklusion pegede HP på, at det bør overvejes, hvor meget der bør sættes i gang. Der er behov for, at man taler sammen og får skabt synergi mellem de forskellige projekter. Man kan overveje at anvende nogle af 5 % midlerne, og der er ligeledes mulighed for at søge eksterne midler.

  HP foreslog, at DSD søger en ramme på 39 mio. kr. 


  HANDLINGSPUNKTER

  DSD beder i første omgang direktionen om en ramme på 39 mio. kr. (MW)

 • +

  2018-04-03

  Indstilling fra Digitalt understøttet læring i praksis om dækning af de økonomiske omkostninger ved gennemførelse af forundersøgelse.

  Diskussion

  JS gav et oplæg ud fra en præsentation om Digitalt understøttet læring i praksis og indstilling til DSUR for 14 dage siden. Det indstilles, at DSD dækker de økonomiske omkostninger ved gennemførelse af forundersøgelsen anslået til 450.000 kr. Der var en drøftelse af tidsrammen, som kun var sat til 2 måneder. JS oplyste, at der afsættes bedre tid - formentligt 8 måneder. DS fandt, at det er godt, at der er fokus på læring. Pegede på, at man godt kan hente erfaringer udenfor universitetssektoren, ligesom det vil være godt at indbygge en eller anden form for evaluering. FK oplyste i forhold til økonomien, at man skal huske at frie midler blot er midler, der er fremskudt til næste år. HP syntes, at det er et godt tiltag og nævnte den nye MIT rapport, hvorfra vi måske kan lære noget. Desuden bør man overveje hvordan 5 % midlerne kan anvendes. I den forbindelse nævnte DS også eksterne fonde.


  konklusion

  DSD besluttede at dække omkostningerne ved gennemførelse af forundersøgelsen – dog undtaget udgifter til ledelse. 

 • +

  2018-04-03

  Alumne projektet indstiller til faseskift fra fase ”Initiering og Detailanalyse” til ”Anskaffelse”

  diskussion

  Der var et kort oplæg ved LOV og LL.


  konklusion 

  Da Business Casen ikke var klar til mødet, gav DSD mandat til, at MW, LOV, LL og HP kan godkende faseskiftet inden næste DSD møde med henblik på ikke at forsinke projektplanen, som bl.a. indeholder valg af leverandør af alumne/CRM-system efter endt udbudsrunde medio april.


  HANDLINGSPUNKTER

  Inden underskrivelse vendes sagen med AC  (HP) 

 • +

  2018-04-03

  Indstilling fra projekt ’Digitale eksamensbeviser’ til initiering- og detailanalysefasen.

  diskussion

  LOV gav et kort oplæg, som motivering for at få midler til en initierings- og detailanalysefase. SK og HH fandt, at AAU naturligvis skal have digitale eksamensbeviser. Derfor behøves der Ikke for meget forundersøgelse. Det blev afklaret, at fakulteterne er repræsenteret i den tværorganisatoriske gruppe. LOV påpegede at der undervejs bliver et behov for at beslutte fremtidige krav til bevisløsning, da gevinsterne er nøje forbundet med dette.


  konklusion

  DSD traf beslutning om, at igangsætte projekt ’Digitale eksamensbeviser’ i initiering- og detailanalysefasen og bevilgede det indstillede beløb, betinget af, at dette ikke kunne rummes inden for ESDH-systemforvaltningsbudgettet.


  HANDLINGSPUNKTER

  MW påpegede, at det skal tjekkes med ESDH/AUB, om de har fået midler, der rækker til dette projekt, da de har fået til opgave at understøtte digitaliseringsaktiviteter på Workzone-platformen. (LOV)

 • +

  2018-02-08

  Anskaffelse af nyt biblioteksystem.

  diskussion

  MR og KL orienterede om fælles nyt bibliotekssystem, som skal i udbud. Økonomien bliver formentlig som i dag. Systemet håndterer hele AUB’s forretning. MW fandt, at anskaffelsen er en naturlig konsekvens, efter AAU er indgået i samarbejdet med det Kongelige Bibliotek (KB). FK påpegede, at der er forskellige økonomsystemer ved KB og AAU.


  konklusion

  DSD tog orienteringen til efterretning.

   

  HANDLINGSPUNKTER

  Der arbejdes videre med anskaffelse af nyt bibliotekssystem (MR)

 • +

  08-02-2018

  Anmodning fra projekt SOL om en økonomisk ramme til færdiggørelse af projektet.

  Diskussion

  LL orienterede om projektgruppen, der er kommet med anbefaling ift. leverandør. Der bedes om faseskift i form af underskrivelse af aftale med den af de to leverandører, der har mest styr på processer. LOV pegede på de kvalitative gevinster der opnås, når arbejdsprocesser optimeres. Økonomisk drejer projektet sig om 6,6 mio. i 2018, ligesom der er løbende systemforvaltningsomkostninger på omkring 2 mio. kr. MW oplyste, at det er sidste gang, at DSD har med dette projekt at gøre, med mindre der opstår væsentlige afvigelser. De ekstra systemforvaltningsomkostninger er pt. ikke finansierede inden for FSbidragets allokering; men Universitetsdirektøren har accepteret denne komme-til aktivitet. HP pegede på, at der måske også bør udarbejdes et kommissorium her. 

   

  KONKLUSIONER

  DSD tog Business Casen til efterretning, herunder den tilknyttede investering.  HANDLINGSPUNKTER

  Der arbejdes videre herunder indgåelse af aftale med leverandør (LOV)

 • +

  2018-02-08

  Indstilling vedr. projekt StatHR (faseskift).

  diskussion

  HLK orienterede kort om HR projektet, hvor pilotdriftens start er udskudt fra maj til august 2018. Projektet sker i et samarbejde med HR og Moderniseringsstyrelsen. AAU er eneste universitet, som skal være med i pilotdriften. Projektets succeskriterier blev listet op. MW orienterede om økonomien, som udgør samlet knap 3,6 mio. kr. i 2018-2019. 

   

  KONKLUSION

  Der var i DSD enighed om, at få udarbejdet et kommissorium for næste fase. Faseskiftet blev derefter godkendt.

   

  HANDLINGSPUNKTER

  Udarbejdelse af kommissorium (LL og MW)

 • +

  2018-02-08

  Indstilling vedr. CLAAUDIA projektet inkl. Business Case-økonomi i rette skabelon.

  diskussion

  HP orienterede om CLAAUDIA’s Business Case. Grundlæggende skal vi have styr på data – ellers kan der ikke hentes midler fra fx EU, og der kan ikke publiceres i Nature og lignende. Ekstern finansiering er en mulighed, og der kan måske laves alliancer med DTU og/eller SDU. Novo Nordisk har netop sat 75 mio. kr. i spil. Det kunne være godt med en case fra AAU. MW orienterede om CLAAUDIA’s økonomi herunder den udarbejdede finansierings- og investeringsplan. MW oplyste, at EST fakulteterne finder de første 5,6 mio. til investeringer, og orienterede om hvordan de øvrige midler kan finansieres, samt at der fremadrettet vil være et FU bidrag. HP fandt, at dekaner eller prodekaner fra de andre fakulteter meget gerne må deltage ift. de kommende ansættelser.

  konklusion

  Der var i DSD enighed om, at CLAAUDIA projektet kan indstilles til direktionen.


  HANDLINGSPUNKTER

  • Ift. en case fra AAU til Novo Nordisk skal Martin Bøgsted ved Klinisk Institut kontaktes ligesom ITS skal inddrages (Tech/HP)
  • Indstillingen behandles i direktionen den 14. februar. (HP)
 • +

  2018-02-08

  Prioriteringsresultat som produkt af scoringsmodellen.

  Diskussion

  LL orienterede om Digitaliseringspuljen for 2017, hvorfra der blev anvendt relativt mange midler op mod nytår. FK tilføjede, at det er eneste gang det sker så komprimeret. Der er overført 6,5 mio. kr. til 2018. Der udrulles en ny opfølgning med reviews i maj og september. Endeligt viste et prioriteringsoverblik med scoring af projekterne ud fra udbytte og ricisi, at de fleste projekter ligger i det rigtige område.


  konklusion

  På baggrund af udsendt materiale og oplæg godkendte DSD den samlede prioriteringsplan. 

 • +

  2018-02-08

  Anvendelse af principper for IT og digitalisering

  DISKUSSION

  TK orienterede om ”principper for IT og digitalisering”, som er vigtige, da de vil støtte ift. beslutninger og udmøntning i forbindelse med de nye projekter, der er på vej. Der er kommet nye principper i tillæg til de gamle, som er vedtaget af IT bestyrelsen i 2012. De samlede principper skal anvendes ved overordnede beslutninger i konkrete projekter. Digitaliseringspartnere kan være med til at brede dem ud på AAU. Der var en drøftelse af principperne, hvoraf de første 8 er nye, mens de sidste seks er de oprindelige. Det blev bemærket, at de nye principper er tidssvarende og passer godt sammen med den nye digitaliseringsstrategi. MW påpegede at ledelsesgrundlag og de administrative principper også er vigtige at få meldt ud.


  KONKLUSIONER

  DSD tog principperne til efterretning, så de kan være retningsgivende for kommende digitalisering.


  HANDLINGSPUNKTER

  De vedtagne ”principper for IT og digitalisering” tages i brug (ITS) 

 • +

  2017-12-21

  Indstilling vedr. CLAAUDIO projektet.

  Diskussion

  Rasmus Jensen gav ved hjælp af en ny revideret præsentation en kort gennemgang af CLAAUDIO, herunder den valgte cloud løsning, eget datacenter samt en række services, herunder rådgivning og serviceudvikling. I forhold til governance-delen var der en drøftelse af denne set ift. projekt AAU ID. MW påpegede, at der bør være funktionaliteter, som de to projekter kan deles om. Rasmus Jensen gennemgik kort businesscasen. Der søges om 8 årsværk, hvilket er én mere end tidligere udmeldt. Som det fremgår i præsentationen er der tre forslag til budgetter 1) Med etablering i 2018 – kræver 14,2 mio. kr. i 2018. Drift 9,4 mio. fra 2019 og fremmad. 2) Alternativ 1 – forlænget etableringstid (i 2018+2019) - kræver 9,1 mio. kr. i 2018 og 3) Alternativ 2 – absolut minimum – kræver 9,2 mio. kr. i 2018. Der var en efterfølgende dialog. MW bad om, at business casen anvendte gældende skabelon.


  konklusion

  Det blev aftalt, at MW går ind og supporterer ift en finansieringsmodel. HP ønskede at få økonomien op i begyndelsen af 2018, herunder om i hvor høj grad projektet kan hjælpe GPDR med at nå i mål. MW påpegede, at der er en risiko for, at der ikke kommer kunder i butikken. CLAAUDIO skal derfor sælges godt, så der ikke sideløbende bygges lokale løsninger. Der var enighed om at omdøbe projektet til CLAAUDIA. Vedr. en styregruppeformand for CLAAUDIA aftaltes det, at HP spørger Torben Larsen, om han vil være interesseret i posten.


  HANDLINGSPUNKTER

  • MW går ind og supportere ift. en finansieringsmodel og CLAAUDIA’s økonomi tages op i begyndelsen af 2018. (FK/MW)
  • Business casen opdateres med BC-økonomi i rette skabelon. (Projektet/ ITS )
  • HP spørger Torben Larsen, om han vil være styregruppeformand (Torben Larsen har efterfølgende takket ja til dette).
 • +

  2017-12-21

  DSD går fra at være et råd til at være et udvalg.

  Diskussion

  Direktionen godkendte på dets møde den 15. december 2017 DSD’s nye kommissorium.


  Konklusion

  Dermed er det besluttet, at DSD går fra at være et råd til at være et udvalg. Der skal dog fortsat sikres et højt aktivitetsniveau indenfor digitalisering bl.a. på grund af kravene om at blive klar vedr. GPDR. Men DSD skal gerne selv finde en del midler - især ift. 2018, som budgetmæssigt er lukket. 

 • +

  2017-12-21

  AAU Digitaliseringsstrategi indstilling til direktionsmødet den 24. januar 2018 - samt planlægning for udmøntningen.

  diskussion

  PH orienterede kort om forløbet for udarbejdelsen af strategien - bl.a. i forhold til tre afholdte workshops og en høring på tværs af organisationen op til direktionens behandling i juni 2017. Og efterfølgende har der været en god proces i løbet af efteråret - versionen dateret den 10. dec. er således blevet forhåndsgodkendt rundt om i organisationen. Versionen dateret den 13. dec. har efterfølgende været omkring RS/KOM for en sproglig tilretning. 

  konklusion

  PH fik mandat til, at projektgruppen går versionen fra 13. dec. igennem og sikrer sig, at der i versionen ikke er sket rettelser, der ændrer meningen med teksten – samt at PH i første uge i 2018 sender versionen og et sammenligningsdokument til de personer, der har forhåndsgodkendt de enkelte afsnit. PH fik desuden mandat til at gå videre med indstillingen til direktionen, som skal sendes afsted senest 11. januar 2018. Det blev aftalt, at HP og PH ser materialet igennem sammen inden afsendelsen.

  Derefter blev fokus lagt på planlægning for udmøntningen, som sker fra februar 2018. Der skal udpeges en ansvarlig for hvert spor, og der blev foreslået følgende: Forskning: Søren Kristiansen, Uddannelse og PBL: Jakob Stoustrup, Vidensamarbejder og innovation: Dorte Stigaard, Kompetence: Henrik Halkier, Administration: Morten Winterberg og IT og Relevant tværgående koordinering: Flemming Koch. De sporansvarlige støttes i øvrigt af digitaliserings-partnere (DP) for hvert af strategiens spor. DSD-medlemmerne accepterede dette forslag til sporansvarlige.

  HP påpegede, at DSD’s budgetforslag skal være klart lige efter sommeren 2018. Det aftaltes, at møderne i DSD i foråret udvides. PH kommer med forslag til dette på DSD mødet den 8. februar 2018. 


  HANDLINGSPUNKTER

  • PH går videre jf de afgivne mandater, ligesom HP og PH ser materialet igennem sammen inden afsendelsen. (PH /HP )
  • DSD får et oplæg fra ITS om fælles værkstøjer til de sporansvarlige på DSD mødet den 8. februar 2018. (FK)
  • Forslag til mødeplan med udvidet mødetid i foråret 2018. (PH)

Kontakt Det Strategiske Digitaliseringsudvalg

Har du spørgsmål til udvalget, er du velkommen til at kontakte:

Specialkonsulent Niels Dahl Thellufsen
Rektorsekretariatet 
E-mail: ndt@adm.aau.dk 
Tlf: 9940 9485